AMULETS WITH CHINESE WORDS

Brief Biography of Somdej To
 
BE2331: Born in Ayudhaya Province 
BE2342: Ordained as a Novice at a monastery which is now Wat(Temple) Chaiyo in Ang Thong Province at the age of seven 
BE2350: Ordained as a monk under royal patronage at Wat Phra Kaew (The Temple of Emerald Buddha) 
BE2395: Appointed as the abbot of the Wat(Temple) Rakang
BE2415: Died peacefully in the meditation posture 
Somdet To with Scripture
สมเดฺ็จโตพร้อมคำภีร์ในมือ (Somdej To with Scripture in hands)
รูปปั้นสมเด็จโตปิดทอง (Gilded Sculpture of Somdej To)
FAME

 Somdej To gained more social recognition than any other Supreme Abbots. He is the most revered, renowned, and worshipped Thai abbot.
AMULETS
 
 The amulets that Somdej To made are of great(est) holiness and widely popular among Thai Buddhists. They became Thai Buddhists’ most wanted and most expensive in Thailand. Somdej To amulets are made from limestone power mostly made during his reign of Wat Rakang (BE 2395 – 2415), were made holy by chanting of 700 years old supernatural prays dated back to Sukothai Era in which the Abbot who applied this must be spiritually pure. 

พระสมเด็จเนื้อผงหลังอักษรจีน (Amulets with Auspicious Chinese words)

ตามประวัติศาสตร์, ชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่อพยพมายังประเทศสยาม 2 ครั้ง
(1) ช่วงปี พ.ศ.2187 สมัยอยุธยา ชาวจีนเชื้่อสายแมนจูเข้ายึดเมืองจีนจากชาวฮั่น ชาวฮั่นอพยพมายังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวจีนกลุมนี้มีการศึกษาสูง มีฐานะดี ต่อมาเป็นข้าราชการในตำแหน่งสำคัญๆ และ เป็นพ่อค้าที่มีอิทธิพลในกรุงศรีอยุธยา ซี่งต่อมมาเป็นต้นตระกูลของผู้มีชื่อเสียงและเป็นเจ้าของกิการใหญ่โตในประเทศไทย ชาวจีนกลุ่มนี้เปป็นชาวแต้จิ๋วและฮกเกี้ยน หนึ่ีงในนั้น คือ พระเจ้าตากสินมหาราช ผู้กอบกู้เอกราชให้สยามจากพม่าในปี พ.ศ. 2310
(2) ความแห้งแล้งระหว่างปี พ.ศ. 2471 - 2473 และพายุหิมะในปี พ.ศ. 2474 ในจีนส่งผลให้แรงงานชาวจีนอพยพมายังประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวจีนเหล่านี้เป็นคลื่นของคนที่เกื้อกูลสยามตามคำกล่าวทื่ว่า "เสื่อผืน หมอนใบ" ที่ ขยัน ถ่อมเนื้อถ่อมตัว ซื่อสัตย์ หนักเอาเบาสู้
 
ชาวจีนรุ่นหลังของทั้งสองรุ่นการอพยพข้างต้นได้ร่วมกันสร้างพระเครื่องเนื้อผงของสมเด็จโตหลักอักษรจีนระหว่างปี พศ. 2394 – 2415 จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าเป็นเวลากว่า 10 ปี ข้าพเจ้าได้พบว่าพระเครื่องเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะดังนี้
 (1)   มี 2 ทรง คือ ฐานสามชั้นของวัดระฆัง และ ฐาน 7 ชั้น ของวัดไชโย
 (2)   มีลักษณะของธาตุทั้ง 5 (น้ำ ไฟ ไม้ ทอง ดิน) ที่เชื่อกันว่าเป็นกลุ่มของสีมงคลดังนี้
  ก) ธาตุน้ำ หมายถึง ความเฉลียวฉลาดและไหวพริบปฏิภาณ(สีเทา สีน้ำเงิน)
  ข) ธาตุไฟ หมายถึง ความกระตือรือร้นและชื่อเสียง(สีแดง สีชมพู สีม่วง)
  ค) ธาตุไม้ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและความเอื้ออารี(สีเขียว)
  ง) ธาตุทอง หมายถึง ความแข็งแกร่งและความยุติธรรม(สีขาว สีเงิน สีทอง)
  จ) ธาตุดิน หมายถึง ความอดทนและความแน่นอน(สีเหลือง สีครีม สีส้ม สีน้ำตาล)
 (3)   คำจีนมงคลที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มชาวจีนปรากฏที่ด้านหลังของพระสมเด็จชุดนี้เป็นภาษีจีนโบราณย้อนหลังไปหลายร้อยปี ซึ่งมีนักภาษาศาสตร์น้อยคนนักที่จะรู้จัก เท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นกับตา มีเพียง 25 คำจีนมงคลเท่านั้น 

Historically, Chinese from mainland migrated to Siam in 2 occasions
(1) In 1644 (BE 2187, Ayudhaya Era) due to political turmoil as Manchu took control of China from Han. Han race migrated to countries in southeast Asia including Siam. This group of Chinese were highly educated and wealthy who became high ranked government officials and influential merchants in Ayudhaya Dynasty who finally became the founders of many Thai economically reputible families and business establishments. They were Chaoshou (Teochew) and some Hokkein (Taiwanese). One of them is “King Taksin The Great” who salvaged Siam’s independence from Burma in BE 2310.
(2) The drought during BE 2471 to 2473 and the snow storm in BE 2474 in China caused Chinese labors to leave the country for southeast Asian countries. They became second wave of Chinese contribution to Siam admirably represented by the popular trademark phrase "One pillow, one mat". These second Chinese wave was modest, honest, hardworking, and tactful. 

Successive Chinese generations of both exoduses unitedly created Somdej To’s amulets with auspicious Chinese words using Rakang Temple’s molds for front surfaces during BE 2394 to 2415. Over a decade of rigorous study and research, I have discovered that these amulets show particular features as follows:
 (1) Two types are Rakang Temple’s 3-layer base and Chaiyo Temple’s 7-layer base.
 (2) Five natural organic elements (water, fire, wood, gold, soil) are strongly believed among Chinese in Thailand as superficial natural materials. They also collectively constitute each and every organic life. Symbolically, they are represented by group of auspicious colors as follows: 
   a) Element Water represents wisdom and Flair (colours - grey, dark blue, blue)
   b) Element Fire represents Enthusiasm and Reputation (colours - red, pink, violet)
   c) Element Wood represents Prosperity and Compassion (colour - green)
   d) Element Gold represents Strength and Justice (colours - white, silver, gold)
   e) Element Soil represents Patience and Firmness (colours - yellow, cream, orange, brown)

 (3) Auspicious Chinese words and widely popular Chinese clans appeared at the back of these amulets are ancient Chinese language dated back some many hundred years which only few modern Chinese can read. As far as I witnessed the actual amulets with my own eyes, there were only 25 Chinese words.
SOMDEJ TO’S 25 AMULETS WITH CHINESE AUSPICIOUS WORDS (FRONT)

SOMDEJ TO’S 25 AMULETS WITH CHINESE AUSPICIOUS WORDS (BACK)
 
ชาวจีนที่นับถือพระพุทธศาสนาที่สนใจที่จะครอบครองพระเครื่องเนื้อผงเหล่านี้ กรุณาติดต่อ psurayut@gmail.com
     ****พระเครื่องเหล่านี้ตั้งราคาอย่างเหมาะสมแล้ว****
         ****พระเครื่องมีจำนวนจำกัด****

CHINESE BUDDHISTS WHO ARE "GENUINELY" INTERESTED TO OWN THESE AMULETS,
PLEASE CONTACT psurayut@gmail.com
     ****These amulets are reasonably priced****
    ****Only limited amount of amulets available****

Published by

Surayut Panchavinin

Education : MSIT(North Bangkok University) Bangkok 2011, MBA(Assumption University) Bangkok 1991, BE-Chemical Engineering(University of Canterbury) Christchurch 1986. Current Activities : Director - Zeer Property PCL Past Activities : Managing Director - Sunwood Industries PCL Managing Director - Mail Boxes Etc co. Ltd Senior positions in Investment Banking and Venture Capital businesses with leading local and international financial institutions in Thailand. I also wrote a book of some 300 pages on Somdet Wat Rakang, published in September 2013 and about to complete the second book on Somdet Wat Rakang due to publish in 2017. My skill is very much limited to Amulet of Somdet TO Wat Rakang with around 35-40 years of experience with over 10,000 lime amulets witnessed (over 2,000 with comprehensive careful review)